menu close menu

Našom metodom dolazi do porasta aerobnih i anaerobnih sposobnosti, razvoja snage mišića sa ili bez povećanja mase mišića (zavisno od potreba datog sporta), kao i do unapređenja fleksibilnosti. Drugim rečima, primenom naše metode sportisti dostižu visok nivo bazičnih fizičkih kvaliteta. Prednost naše metode ogleda se u tome što se nakon uspostavljanja dovoljnog nivoa bazične fizičke pripremljenosti primenjuju specifična trenažna sredstva koja znatno unapređuju sportski nastup u datom sportu.

 

Jednačinom specifikacije određuje se baterija testova i varijabli kojima se procenjuju funkcionalne i motoričke sposobnosti, kao i morfološke osobine. Na osnovu dobijenih rezultata testiranja, kao i na osnovu strukturalne, funkcionalne i anatomske anlize takmičarske aktivnosti definiše se problem i postavlja cilj trenažnog procesa. Tako se intenzitet, trajanje i frekvencija aerobnog ili anaerobnog tipa aktivnosti kreiraju na osnovu nivoa ispoljavanja tih karakteristika tokom takmičenja. Trening sa opterećenjem se dizajnira na osnovu motornih obrazaca, opterećenja i trajanja aktivnosti koje se ostvaruju tokom sportskog nastupa. Vežbe istezanja se dizajniraju u odnosu na grupe mišića koje se najviše angažuju u datom sportu, i to tako da se razvija dinamička fleksibilnost u više ravni pokreta. Testiranja se, takođe, sprovode u toku i na kraju trenažnog procesa u svrhu kontrole i prezentiranja rezultata rada korisnicima usluga.

 

Primenom naše metode ne samo da se znatno unapređuje brzina, agilnost, koordinacija, izdržljivost, snaga, fleksibilnost već se usled primene specifičnih vežbi razvijaju i specifični obrasci kretanja datog sporta, pa čak i zahtevi za specifične pozicije u timu.

 

Našom metodom se sjedinjava duh i telo. Za postizanje vrhunskih rezultata potrebno je biti i mentalno i telesno izuzetno jak. Telesna i mentalna snaga moraju biti međusobno usklađene.