menu close menu

Povreda prednje ukrštene veze kolena (ACL) predstavlja ozbiljan problem, koji u nekim slučajevima može ugroziti i karijeru sportista. Napretkom medicine u domenu hirurških tehnika rekonstrukcije, doveli su do bolje prognoze, pa brzina oporavka uglavnom zavisi od procesa fizikalne terapije i rehabilitacije. Sve agresivne metode rehabilitacije dovode do bržeg vraćanja sportista punom trenažnom procesu, što za posledicu vrlo često ima i obnovljenu povredu. Adekvatni objektivni kriterijumi koji se tiču snage grafta i objektivnih funkcionalnih kriterijuma napretka kroz faze rehabilitacije do povratka na teren ostaju nedostižni. Korišćenje objektivnih testova koji kvantitativno pokazuju funkcionalnu sposobnost kolena, značajno doprinose povratku sportiste na teren na istom nivou kao i pre povrede.


Osnovni pokazatelj napretka u rehabilitaciji kolena jesu mišićna jačina i snaga. U tu svrhu se koristi izoinercijalna dinamometrija. Merenjem promene linearnog rastojanja opterećenja protiv koga se deluje moguće je izračunati dinamičke karakteristike tog kretanja i na osnovu tih pokazatelja proceniti tzv. izoinercijalnu jačinu i snagu mišićnih grupa koje su to kretanje izazvale. Omogućen je izbor režima: koncentričnog (podizanje tereta), ekscentričnog (spuštanje velikog tereta) i koncentrično-ekscentričnog (podizanje i spuštanje tereta).


U cilju dobijanja objektivnih pokazatelja napretka u rehabilitaciji, kao i u prevenciji, povrede prednje ukrštene veze kolena, kreirana je jednostavna baterija testova. Disbalans između povređene i zdrave noge veći od 10%, ali i odnos jačine i snage mišića fleksora i ekstenzora natkolenice koji je manji od 0.6, odnosno veći od 0.8, smatraju se kritičnim pokazateljima napretka u procesu rehabilitacije, ali i pokazateljima u sprečavanju povreda. Na osnovu rezultata postavljaju se ciljevi u rehabilitaciji ili prevenciji povrede prednje ukrštene veze kolena.